Κτιριακές Αναβαθμίσεις επιδοτούμενες μέσω ΕΣΠΑ

Προκήρυξη του προγράμματος επιδότησης των ΠΕΠ μέσω ΕΣΠΑ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Προκηρύχθηκε στις 14 Ιανουαρίου 2013 η δράσης, για την επιδότηση Μικρομεσαίων υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Η υποβολή προτάσεων στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) του ΕΣΠΑ θα διαρκέσει από 25/2/2013 έως 25/4/2013.

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων προσανατολισμένων στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής και η απευθείας τόνωση των επιχειρήσεων σε συνθήκες κρίσης.

Δικαιούχοι

Υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Κατηγορίες Ενισχύσεων

Αφορούν στην ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας και της Ανταγωνιστικότητας στις θεματικές ενότητες:

 • Μεταποίηση
 • Τουρισμός
 • Εμπόριο - Υπηρεσίες

Ύψος προϋπολογισμού

20.000 € έως 100.000 € για τους τομείς του Εμπορίου και Υπηρεσιών
20.000 € έως 300.000 € για τoν τομέα του Τουρισμού
30.000 € έως 300.000 € για τoν τομέα της Μεταποίησης

Επιλέξιμες Eνέργειες

 • Κτιριακές εγκαταστάσεις
 • Μηχανολογικό εξοπλισμό, λοιπός εξοπλισμός
 • Εγκαταστάσεις και εξοπλισμό προστασίας του Περιβάλλοντος
 • Εγκαταστάσεις και εξοπλισμό εξοικονόμησης ενέργειας
 • Συστήματα Αυτοματοποίησης
 • Δικαιώματα τεχνογνωσίας
 • Πιστοποιήση συστηματών διασφάλισης ποιότητας
 • Προβολή - Προώθηση
 • Μεταφορικά μέσα
 • Λειτουργικές Δαπάνες (για νέες και υποσύσταση επιχειρήσεις)

Ποσοστό επιδότησης έως 60% ανάλογα το μέγεθος της εταιρίας και το τόπο εγκατάτασης της επένδυσης
(έως 25% η ενίσχυση για τις λειτουργικές δαπάνες)

Διάρκεια υλοποίησης επένδυσης

15 μήνες για τις θεματικές ενότητες Μεταποίηση και Τουρισμό,
12 μήνες για τις θεματικές ενότητες Εμπόριο και Υπηρεσίες,
με δυνατότητα 3μηνης παράτασης

Σημαντικά

 • Χορήγηση προκαταβολής, μέχρι το 100% της δημόσιας επιχορήγησης.
 • Δεν ζητούνται στοιχεία απόδειξης της διαθεσιμότητας της ίδιας συμμετοχής του δικαιούχου.
 • Το ύψος της προϋπολογισμού της επένδυσης, δεν είναι εξαρτημένο από τον κύκλο εργασιών (τζίρο) της επιχείρησης